Конкурсты ұйымдастыру және өткізу шаруашылық жүргізу құқығындағы «Павлодар қаласының №1 поликлиникасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорында Байқау кеңесі мүшелері (одан әрі – Комиссия) лауазымдарын орналастыруға кандидаттарды іріктеу бойынша конкурстық ком

Дата: 2014-07-23 08:55:05

Конкурсты ұйымдастыру және өткізу шаруашылық жүргізу құқығындағы «Павлодар қаласының №1 поликлиникасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорында Байқау кеңесі мүшелері (одан әрі – Комиссия) лауазымдарын орналастыруға кандидаттарды іріктеу бойынша конкурстық комиссия іске асырады.

Конкурс 10 жұмыс күні ішінде құжаттарды қабылдап алғаннан кейін мына мекенжай бойынша өткізіледі: 140003, Павлодар қаласы, Иса Байзақов көшесі, 151/2, 3–қабат, конференц–зал.

Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Павлодар қаласының №1 поликлиникасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны осы мекенжай бойынша орналасқан: 140013 Павлодар қ., Ломов көшесі, 49 үй, тел. 8/7182/ 34-30-68

Кәсіпорын қызметінің мақсаты халыққа алғашқы медициналық- санитарлық және кеңес беру-диагностикалық көмек көрсету, тұрғындардың денсаулығын қорғау бағдарламаларын орындау болып табылады.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:

·        Жоғары білім;

·        Білім немесе денсаулық сақтау салаларында еңбек өтілі 10 жылдан кем емес;

·        Басқару жұмыс өтілі (заңды тұлғалы басқарушы немесе оның орынбасары) білім немесе денсаулық сақтау салаларында 5 жылдан кем емес;

·        Білім немесе денсаулық сақтау салаларында қоғам бірлестіктерінің мүшесі болып табылу керек.

Бақылау кеңесі мүшесі ретінде мына тұлғалар бола алмайды:

·        Қазақстан Республикасы заңнамасымен бекітілген тәртіп бойынша өтелмеген немесе кешірілмеген сотталғандығы бар тұлға;

·        Шаруашылық жүргізу құқығындағы белгілі мемлекеттік кәсіпорынның белгілі заңды тұлғаны борышкер деп есептеу туралы шешім қабылданғанына дейін бір жылдан астам заңды тұлғаның басшысы болып табылатын тұлға;

·        Бұрын сыбайлас құқық бұзушылықты жасаған;

·        Бақылау кеңесі мүшесімен немесе мемлекеттік кәсіпорын басшысымен жақын туыстық және жекжаттық қатынаста болған тұлға.

Әңгімелесуді өткізу кезінде мемлекеттік кәсіпорын қызметі саласында қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының нормативті–құқықтық актілер туралы білімі, сонымен қатар денсаулық сақтау ұйымы қызметінің өзгешелігі туралы білімі тексеріледі. 

Конкурсқа қатысу ықыласын білдірген тұлғалар үшін өтініштер мен құжаттарды қабылдау бұқаралық ақпарат құралдарында конкурс жариялау туралы хабарламаны орналастырған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде өткізіледі және бұқаралық ақпарат құралдарында конкурс жариялау туралы хабарлама шыққан күннен бастап 30 күнтізбелік күн өткеннен кейін аяқталады.

Конкурс жариялау туралы хабарламада көрсетілген мерзімде конкурсқа қатысу ықыласын білдірген тұлға Комиссияға мына құжаттарды ұсынады:

·        конкурсқа қатысу туралы өтініш;

·        мемлекеттік және орыс тілдеріндегі түйіндеме;

·        еркін түрде жазылған өмірбаян;

·        кандидаттың жеке куәлігі құжатының көшірмесі;

·        жоғары білім туралы құжатының көшірмесі;

·        еңбек кітапшасынан (оның болған жағдайыда), еңбек шарты, жұмысқа қабылдау және соңғы жұмыс орнынан жұмыс шарты бұзылғаны туралы бұйрықтарының көшірмелері;

·         ҚазақстанРеспубликасыБаспрокуратурасыныңқұқықтықстатистикажәнеарнайыесепжөніндегіКомитеттіңаумақтықбөлімшелеріменберілгенсотталғандықпенсыбайластыққұқықбұзушылықжоқтығынрастайтынқұжаттар.

Қатысушыөзініңбіліміне, еңбекөтіліне, кәсібидеңгейінебайланыстықосымшаақпаратбереалады(біліктіліктіарттыру, ғылымидәрежелерменатақтартағайындаутуралықұжаттаркөшірмелері, ғылымибасылымдар, бұрыңғыжұмысорныныңбасшылығынанұсынысхаттар).

         Кандидатконкурстықмәлімдеметүпнұсқасынконверткежапсырып, «Түпнұсқа» депбелгілепқояды. Бұлконверттекандидаттыңтегі, аты, әкесініңатыжәнемекенжайыкөрсетілуікерек. Осыданкейінконвертсыртқыконверткесалыныпжапсырылады.

Ішкіжәнесыртқыконверттер:

·        ПавлодароблысыДенсаулықсақтаубасқармасынамынамекенжайбойыншабағытталуытиіс: Павлодарқаласы, ИсаБайзақовкөшесі151/2, 3–қабат, «Ұйымдастыру–құқықтықжәнекадрларжұмысыбөлімі» кабинеті, анықтамаүшін телефон: 8 (7182) 65-38-82,    8/7182/  34-30-68, 34-22-33,  осындаөзіңіздіңбайланстелефондарыңыздыкөрсетіңіз.

·        «Мемлекеттіккәсіпорынбақылаукеңесініңмүшелері– Бақылаукеңесімүшелерініңконкурсы» және«Бұқаралықақпаратқұралдарындаконкурсжариялаутуралыхабарламабергенненкейін30 күнтізбеліккүнаяқталғанғадейіналуғаболмайды» дегенсөздерболуыкерек.

·        Конкурстықмәлімдемебірданабойыншамемлекеттікжәнеорыстілдеріндежіберіледі.

КонкурстықкомиссияконкурстықмәлімдемелерібарконверттердіашукүндеріненкейінбесжұмыскүндеріішіндекандидатпенұсынғанқұжаттардыҚазақстанРеспубликасыҮкіметініңқаулысыменбекітілгенталаптарғасайкандидатбағалауынқарастырады.

         БерілгенбағанәтижелерібойыншаконкурстықкомиссияҚазақстанРеспубликасыҮкіметініңқаулысыменбекітілгенталаптарғасайәңгімелесугекандидаттардыіріктеудіөткізеді, оларғакүні, уақытыжәнеоныңөткізіліумекенжайыкөрсетілгеншақырудыжібереді.

Комиссияөткізетінконкурсқақатысушыларменәңгімелесукезіндемемлекеттіккәсіпорын  қызметісаласындақатынастардыреттейтінҚазақстанРеспубликасыныңнормативті–құқықтықактілері, соныменқатарденсаулықсақтауұйымдарықызметініңерекшеліктері  туралыбілімдерітексеріледі.